یافتن محصولات و سرویس ها


Plan 1 - Iran
سرور مجازی
با رم 512
هارد 30 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 50 گیگ
350,000ریال ماهانه
950,000ریال سه ماهه
1,750,000ریال شش ماهه
3,500,000ریال سالانه

Plan 2 - Iran
سرور مجازی
با رم 1 گیگ
هارد 50 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 100 گیگ
500,000ریال ماهانه
1,400,000ریال سه ماهه
2,500,000ریال شش ماهه
5,000,000ریال سالانه

Plan 3 - Iran
سرور مجازی
با رم 2 گیگ
هارد 100 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 150 گیگ

800,000ریال ماهانه
2,200,000ریال سه ماهه
4,000,000ریال شش ماهه
8,000,000ریال سالانه

Plan 4 -Iran
سرور مجازی
با رم سه گیگ
هارد 150 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 200
1,100,000ریال ماهانه
3,000,000ریال سه ماهه
5,500,000ریال شش ماهه
11,000,000ریال سالانه

Plan 5 - Iran
سرور مجازی
با رم چهار گیگ
هارد 200 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 250 گیگ
1,400,000ریال ماهانه
3,900,000ریال سه ماهه
7,000,000ریال شش ماهه
14,000,000ریال سالانه

سرور ویدئو کنفرانس وبینار
سرویس وب کنفرانس
دو ساعت زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران
500,000ریال ماهانه

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 2
سرویس وب کنفرانس
یک روز زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران
1,200,000ریال به صورت یک بار

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 3
سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران
2,400,000ریال ماهانه

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 4
سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
100 کاربر همزمان
مکان سرور ایران
4,500,000ریال ماهانه

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 5
سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
300 کاربر همزمان
مکان سرور ایران
8,000,000ریال ماهانه