مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DE-Plan-A -
Ram = 512 MB
Cpu = 1000 MHz
HDD = 15 GB
Port = 1 GB
Traffic = Unlimited
OS = Custom

DE-Plan-B -
Ram = 1024 MB
Cpu = 1500 MHz
HDD = 20 GB
Port = 1 GB
Traffic = Unlimited
OS = Custom

DE-Plan-C -
Ram = 2048 MB
Cpu = 2000 MHz
HDD = 30 GB
Port = 1 GB
Traffic = Unlimited
OS = Custom

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.212.239.56) وارد شده است.